นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท วี.บิวเดอร์ จำกัด

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ Email เป็นต้น

แหล่งที่มาของข้อมุลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทางดังนี้

 1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

  1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับบริษัทฯ หรือขั้นตอนยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆกับบริษัทฯ
  2. จากการสมัครใจของท่านโดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ติดต่อ หรือการโต้ตอบทาง Email หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทฯ และท่าน
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของท่านผ่าน browser’s cookies ของท่าน
 2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผู้ที่ติดต่อแทนท่านโดยได้รับข้อมูลด้วยวิธิการ เช่น ได้รับทาง email ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสาร เป็นต้น

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้ โดยบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมใช้ข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ การเสนอขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทฯ
 2. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ หรือบริการอื่นใด
 3. เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
 4. กรณีอื่นๆ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่เราจะได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมแล้ว

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 2. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ โดยผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จำกัดการเข้าถึงด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีเฉพาะ
 3. จะทำการจัดเก็บของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน และจะยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลของท่านเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ไม่ได้เป็นลูกค้าแล้ว
 4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ บริษัทฯ ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธิการลบออกจากระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีปฏิทินนั้น นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ หรือท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่างๆ ได้ที่ เวปไซค์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทฯ พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ จะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทฯ ที่คิดว่าท่านอาจจะสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากบริษัทฯ แล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกการยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทางช่องทางที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ เช่น อีเมล์ตอบกลับ หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ Update ข้อมูลลงในเวปไซค์ ของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท วี.บิวเดอร์ จำกัด เลขที่ 888 หมู่ 13 ซอย 45 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-316-0888 ต่อ 8502 – 8503
อีเมล์ : pdpa@vispac.co.th

หมายเหตุ :

ขอสงวนสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยจะประกาศผ่านทางเวปไซค์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์