Project References

Project References

VISPAC Head Office

 • ออกแบบและก่อสร้าง งานอาคารสำนักงาน
 • 25 ล้านบาท
 • 2555 – 2556

ตกแต่งภายในโชว์รูมมาสด้า รามอินทรา

 • ก่อสร้าง งานโชว์รูม
 • 3.50 ล้านบาท
 • 2561

ตกแต่งภายในโชว์รูมมาสด้า รามอินทรา

อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงสำนักงานบีบีเทคโนโลยี ชั้น 11B อาคารเบญจจินดา

 • ออกแบบและก่อสร้าง งานอาคารสำนักงาน
 • 3.05 ล้านบาท
 • 2562

ปรับปรุงสำนักงานบีบีเทคโนโลยี ชั้น 11B อาคารเบญจจินดา

อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงสำนักงานกรมศุลกากร ชั้น 13 อาคาร 130 ปี

 • ออกแบบและก่อสร้าง งานอาคารสำนักงาน
 • 2.85 ล้านบาท
 • 2560 – 2561

ปรับปรุงสำนักงานกรมศุลกากร ชั้น 13 อาคาร 130 ปี

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ห้องพักผู้ป่วย ชั้น 7

 • ออกแบบ งานโรงพยาบาล
 • 7 ล้านบาท
 • 2559

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ห้องพักผู้ป่วย ชั้น 7

อ่านเพิ่มเติม

หอพักแพทย์และพยาบาล รพ.สมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา

 • ก่อสร้าง งานอาคารชุด
 • 27.85 ล้านบาท
 • 2557 – 2558

หอพักแพทย์และพยาบาล รพ.สมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลบางปะกอก1
ห้องพักผู้ป่วยชั้น6

 • ออกแบบตกแต่งภายใน งานโรงพยาบาล
 • 10 ล้านบาท
 • 2563

โรงพยาบาลบางปะกอก1
ห้องพักผู้ป่วยชั้น6

อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงสำนักเลขาผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์9

 • ออกแบบและก่อสร้าง งานโรงพยาบาล
 • 1.2 ล้านบาท
 • 2563 - 2564

ปรับปรุงสำนักเลขาผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์9

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเฮงสกรู ชั้น 6
พระราม 2

 • ออกแบบตกแต่งภายใน งานสำนักงาน
 • 3.1 ล้านบาท
 • 2563

สำนักงานเฮงสกรู ชั้น 6
พระราม 2

อ่านเพิ่มเติม

Griffith Foods
ห้องพักพนักงาน

 • ตกแต่งภายใน งานอาคารสำนักงาน
 • 1.2 ล้านบาท
 • 2563

Griffith Foods
ห้องพักพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม

Sun City
MRT แยกไฟฉาย

 • เฟอร์นิเจอร์ Knock down งานคอนโด
 • 8.9 ล้านบาท
 • 2562

Sun City
MRT แยกไฟฉาย

อ่านเพิ่มเติม

Somerset
เอกมัย ซอย2

 • เฟอร์นิเจอร์ Built-In งานคอนโด
 • 21.5 ล้านบาท
 • 2559

Somerset
เอกมัย ซอย2

อ่านเพิ่มเติม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์